ក្តៅៗ! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បើកបង្ហាញអត្តសញ្ញាតិ អ្នកវិជ្ជមានកូវីដចំនួន១៤៥នាក់

បើតាមគណនីផេក រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហោះថា “សេចក្ដីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ រកឃើញករណីវិ-ជ្ជ-មា-ន-កូ-វី-ដ-១៩ ចំនួន ១៤៥នាក់ ដែលជាករណីឆ្ល-ងក្នុងសហគមន៍ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំ-ងឺ-កូ-វី-ដ-១៩ ទាំងអស់ខាងក្រោម ត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទា-ន់ និងរួសរាន់ទៅយកសំណា-កនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់។”៕

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *