សំខាន់ចុចអាន! បង្ហាញអត្ថសញ្ញានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១០៣រូប ដែលភាគច្រើនជាកម្មករោងចក្រ ពួកគេមាន…

បើតាមគណនីផេក រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហោះថា “សេចក្ដីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ រកឃើញក-រ-ណីវិ-ជ្-ជ-មា-ន-កូ-វី-ដ-១៩ ចំនួន ១០៣រូប ដែលជាករណីឆ្ល-ងក្នុងសហគមន៍ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំ-ងឺ-កូ-វី-ដ-១៩ ទាំងអស់ខាងក្រោម ត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងរួសរាន់ទៅយកសំណាកនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់។”៕

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *