រឿងក្តីតែងម៉ូកាន់តែក្ដៅហើយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃចេញមកជាលើកទី២ (មានវីដេអូ)

~

រឿងក្តីតែងម៉ូកាន់តែក្ដៅហើយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃចេញមកជាលើកទ២ – ជ្រូកព្រៃ

~

~

~

~

~

~

VDO រឿងក្តីតែងម៉ូកាន់តែក្ដៅហើយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃចេញមកជាលើកទ២ – ជ្រូកព្រៃ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.