រំជួលចិត្តខ្លាំង!! Nune ពោលទាំងអួលដើម-ក ​ពេលមក​ចូលរួម​ជូនដំណើរ ​Tangmo ​លើកចុងក្រោយ​

~

Nune ពោលទាំងអួលដើម-ក ​ពេលមក​ចូលរួម​ជូនដំណើរ ​Tangmo ​លើកចុងក្រោយ​

~

~

~

~

~

~

VDO Nune ពោលទាំងអួលដើម-ក ​ពេលមក​ចូលរួម​ជូនដំណើរ ​Tangmo ​លើកចុងក្រោយ​

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.