ម្ចាស់ឆ្កែស្រែកទ្រហោយំ! ករណីឆ្កែរត់ចេញក្រៅផ្ទះ ត្រូវអ្នកនៅក្បែរៗផ្ទះ ចាប់យកទៅធ្វើស៊ីទាំង៣ក្បាល

~

ម្ចាស់ឆ្កែស្រែកទ្រហោយំ! ករណីឆ្កែរត់ចេញក្រៅផ្ទះ ត្រូវអ្នកនៅក្បែរៗផ្ទះ ចាប់យកទៅធ្វើស៊ីទាំង៣ក្បាល

~

~

~

~

~

~

VDO ម្ចាស់ឆ្កែស្រែកទ្រហោយំ! ករណីឆ្កែរត់ចេញក្រៅផ្ទះ ត្រូវអ្នកនៅក្បែរៗផ្ទះ ចាប់យកទៅធ្វើស៊ីទាំង៣ក្បាល

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.