នុះថាមែនៗ អង្គព្រះស្នងលោកតាសេនាប្រមុខនាគខ្មៅ​ប្រកាសក្ដែងៗអញ្ជើញ​ លោកគ្រូ​មហាជ័យ​ សាក​វិជ្ជាការគ្នា ចាំមើលហ៊ានអត់….

~

អង្គព្រះស្នងលោកតាសេនាប្រមុខនាគខ្មៅ​ប្រកាសក្ដែងៗអញ្ជើញ​ លោកគ្រូ​មហាជ័យ​ សាក​វិជ្ជាការ

~

~

~

~

~

~

VDO អង្គព្រះស្នងលោកតាសេនាប្រមុខនាគខ្មៅ​ប្រកាសក្ដែងៗអញ្ជើញ​ លោកគ្រូ​មហាជ័យ​ សាក​វិជ្ជាការ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.