ទុក្ខផ្ទួនៗ អស់ពី Tangmo ឥឡូវ តារាថៃដ៏ល្បី លោក Sorapong បានទទួលមរណភាពហើយ ក្នុងវ័យ ៧១ ឆ្នាំ ដោយសាតែ…

~

ទុក្ខផ្ទួនៗ អស់ពី Tangmo ឥឡូវ តារាថៃដ៏ល្បី លោក Sorapong បានទទួលមរណភាពហើយ ក្នុងវ័យ ៧១ ឆ្នាំ ដោយសាតែ..

~

~

~

~

~

~

VDO ទុក្ខផ្ទួនៗ អស់ពី Tangmo ឥឡូវ តារាថៃដ៏ល្បី លោក Sorapong បានទទួលមរណភាពហើយ ក្នុងវ័យ ៧១ ឆ្នាំ ដោយសាតែ..

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.