បានត្រឹមជូនពរពីចម្ងាយ! គៀត សុវណ្ណឡាង ស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឃើញ ក្មួយប្រុងសខ្លួន ឆ្លងអូមីក្រុង…

~

បានត្រឹមជូនពរពីចម្ងាយ! គៀត សុវណ្ណឡាង ស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឃើញ ក្មួយប្រុងសខ្លួន ឆ្លងអូមីក្រុង…

~

~

~

~

~

~

VDO បានត្រឹមជូនពរពីចម្ងាយ! គៀត សុវណ្ណឡាង ស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឃើញ ក្មួយប្រុងសខ្លួន ឆ្លងអូមីក្រុង…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.