ឆ្លងកាន់តែច្រើនហើយ! ប្រហែសមិនបានទេ ​ឆ្លងកូវីដបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ៣៤នាក់បន្ថែមទៀត

~

ឆ្លងកាន់តែច្រើនហើយ! ប្រហែសមិនបានទេ ឆ្លងកូវីដបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ៣៤នាក់បន្ថែមទៀត

~

~

~

~

~

~

VDO ឆ្លងកាន់តែច្រើនហើយ! ប្រហែសមិនបានទេ ឆ្លងកូវីដបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ៣៤នាក់បន្ថែមទៀត

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.