សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!អង្គការសុខភាពមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង លឿនណាស់

~

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!អង្គការសុខភាពមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង លឿនណាស់

~

~

~

~

~

~

VDO សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!អង្គការសុខភាពមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង លឿនណាស់

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.