លោក​មួន ម៉ារ៉ា ដាក់ចំៗ​ទៅកាន់​ អ្នក​ស្រី ទ្រី ដាណា ​ក្រោយ​ប្រកាស ជូន​៥​ពាន់​ដុល្លារ ដល់កីឡាបាល់ទាត់

~

🔴លោក​មួន ម៉ារ៉ា ដាក់ចំៗ​ទៅកាន់​ អ្នក​ស្រី ទ្រី ដាណា ​ក្រោយ​ប្រកាស ជូន​៥​ពាន់​ដុល្លារ ដល់កីឡាបាល់ទាត់

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴លោក​មួន ម៉ារ៉ា ដាក់ចំៗ​ទៅកាន់​ អ្នក​ស្រី ទ្រី ដាណា ​ក្រោយ​ប្រកាស ជូន​៥​ពាន់​ដុល្លារ ដល់កីឡាបាល់ទាត់

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *