ភ្លាមៗ លោក ឌួង ឆាយ នៅមិនសុខទេ ក្រោយដឹង អតីតភរិយាខ្លួន ជួបរឿងបែបនេះ..!

~

ភ្លាមៗ លោក ឌួង ឆាយ នៅមិនសុខទេ ក្រោយដឹង អតីតភរិយាខ្លួន ជួបរឿងបែបនេះ..!

~

~

~

~

~

~

VDO ភ្លាមៗ លោក ឌួង ឆាយ នៅមិនសុខទេ ក្រោយដឹង អតីតភរិយាខ្លួន ជួបរឿងបែបនេះ..!

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *