ប្រុងប្រយ័ត្ន!! បងប្រុសម្នាក់សង្ស័ យក៍ធ្វើតេស្តរហ័សខ្លួនឯង ហើយសំរេចចិត្តព្យាបាលខ្លួនឯង ហើយក៍តេស្តជាថ្មី អ វិជ្ជមា ន ហើយក៍ទៅលេងម្តាយ ស្រាប់តែ…

បើតាមគណនីផេក េះ បានបង្ហោះថា “[ អ្វីដែលគួរឲបារម្ភ រឿងតេស្តរហ័សកូវី-ត១៩ ]
បងប្រុសម្នាក់គាត់មានអាការក្អក និងឈឺករយៈពេល ៣ថ្ងៃ
គាត់ក៏សំរេចចិត្តទិញតេស្តរហ័ស ដើម្បីតេស្តមើល លទ្ធផលវិ-ជ្ជមា-ន(+)
គាត់ក៏សំរេចព្យាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះ

~

~

៥ថ្ងៃក្រោយ អាការគាត់ក៏បានធូរស្រាល គាត់ក៏ធ្វើតេស្តម្តងទៀត លទ្ធផល (-)
ស្អែកឡើងមិនអស់ចិត្តគាត់ក៏តេស្តម្តងទៀត ដោយរុកជ្រៅជាងមុន លទ្ធផល (-) ទៀត
គាត់បានគិតថា បានជាសះស្បើយហើយ គាត់ក៏ទៅលេងម្តាយរបស់គាត់ និងរស់នៅដូចធម្មតា

~

~

តែការពិតមិនដូច្នេះទេ ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ទៅធ្វើតេស្តម៉ាសុីនធំ (PCR test) លទ្ធផល (+)
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ ម្តាយគាត់ក៏វិ-ជ្ជមា-ន (+) ហើយអាការ:គាត់ ស្ថិតនៅកំរិតធ្ង-ន់ទៀត ។
ចង់ប្រាប់ថា ពេលមានអាការដំបូងៗ លទ្ធផលនៃការរកឃើញវី-រុ-សរបស់តេស្តរហ័សខ្ពស់ណាស់ប្រហែល 98% តែក្រោយពីបាត់អា-កា-រៈ ឬ គ្មានអាការៈ លទ្ធភាពនៃការចាប់វី-រុ-ស មានប្រហែល 35% ប៉ុណ្ណោះ។”៕

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *