បែកធ្លាយទិដ្ឋភាពចែកទ្រព្យគ្នា ហើយប្តីយកខោអាវចេញពីផ្ទះ ចំណែកចែ កា បានត្រឹមពោលពាក្យយ៉ាងកំសត់ថា…(មានវីដេអូ)

ជុំវិញរឿងរ៉ាវប្តីចែ កា មានស្រីមិនត្រឹមតែមួយលើកទេ ដោយកាលមុនផ្ទុះមួយលើកហើយផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គម ក្រោយមកដោយសារតែមានចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាណិតអាសូរកូន

~

~

~

ក៏សម្រេចថាលើកលែងទោសអោយ ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីនេះស្រាប់តែមានទៀត បែកធ្លាយវិដេអូចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្នា ខណៈដែលប្តីក៏បានមក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកខោអាវ ចេញពីផ្ទះ ជាពិសេសនោះចែកា បាននិយាយថា ចែកទ្រព្យគ្នា

~

~

~

ខ្ងុំគិតច្បាស់ហើយ ខ្ញុំ សុំតែកូនខ្ញុំ ទេ Nun Chan monita – នុណ ច័នម៉ូនីតាកុំយក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូនខ្ញុំ ទៅណាអី ខ្ងុំសូមអង្វរ ចង់បានអីយកចុះខ្ងុំអោយទាំងអស់ Chhanon – ប្ដីចែកា៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *